Year 2020, Volume 23 , Issue 3, Pages 153 - 163 2020-09-01

PROGRAMLANABİLİR LOJİK KONTROL (PLC) TABANLI SALKIM GÜVESİ [Lobesia botrana Den.&Schiff. (Lepidoptera: Tortricidae)] ERKEN UYARI SİSTEMİ (ERUS)'nin TESTİ ve DÖL ÇIKIŞ ZAMANININ GÜN-DERECEDEN (GD) BELİRLENMESİ

Serpil GENÇOĞLAN [1] , Cafer GENÇOĞLAN [2]


Bu çalışmada, PLC tabanlı salkım güvesi ERUS sistemi donanımının kurulması, yazılımının yazılması, test edilmesi ve döl çıkış zamanının belirlenmesi amaçlanmıştır. ERUS, pano ve iklim istasyonundan oluşturulmuştur. Ancak bu makalede sadece sıcaklık sensoru kullanılmıştır. ERUS panosunun montajı, KSÜ Ziraat Fakültesi atölyesinde yapılmış, yazılımlar CODESYS-ST dilinde yazılmış ve testi yapılmıştır. ERUS, sıcaklık değerlerini(Ts) ölçmüş ve bu değerlerden en düşük(Ted) ve en yüksek(Tey) sıcaklık değerlerini belirlemiştir. Sistem, günlük Ted ve Tey değerlerinden gün-derece(GD) değerlerini hesaplamıştır. Ts, Ted ve Tey değerleri ile Kahramanmaraş Meteoroloji Müdürlüğünde ölçülen saatlik sıcaklık değerleri(TMs), en düşük(TMed) ve en yüksek(TMey) sıcaklık değerleri arasında korelasyon katsayısı(r), regresyon, ortalama mutlak hata(MAE), ortalama mutlak yüzde hata(MAPE) ve kare-kök ortalama hata (RMSE) belirlenmiştir. MAE'nın hem de RMSE'nın sıfıra yakın olması ayrıca MAPE'nın %10 dan küçük olması Ts ile TMs, Ted ile TMed ve Tey ile TMey arasında uyum düzeyinin çok iyi olduğunu göstermektedir. r'nin 0.87'ye eşit ve büyük olması veri grupları arasındaki ilişki düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. Ted değerleri, TMed değerlerini %75 ve Tey değerleri ise TMey değerlerini %96 oranında temsil etmiştir. Sistem, salkım güvesi mücadelesinde eşik GD değerlerini 122.3, 529.8 ve 1057.7 olarak bulmuş ve anılan GD değerlere ulaşıldığında "x. ilaclama_zamani_gelmistir_ve_baga_ilac_atiniz " kısa iletisini, xxxxxx5921 nolu cep telefonuna göndermiştir.
Salkım güvesi, PLC, sensor, gün derece
 • Anonim, (2008). Zirai Mücadele Teknik Talimatı (Meyve ve Bağ Zararlıları, Cilt: 4), T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar Gn. Md., Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Bşk. (TAGEM), Ankara, 388 s. http://www.tagem.gov.tr
 • Anonim, (2011a). Bağ Entegre Mücadele Teknik Talimatı. T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı, Ankara
 • Anonim, (2011b). Bağ hastalıkları ve zararlıları ile mücadele. Ankara, 2011: s:17-20.(http://www.gkgm.gov.tr/ Erişim tarihi: 15.06.2013).
 • Anonim, (2013). Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü. http://www.zmmae.gov.tr/sayfalar.asp?ID=27
 • Aslan, M. M. (2015). A comparison of the parasitoids of grapevine moths Lobesia botrana (Denis et Schiffermuller) in the vineyards where conventional and mating disruption techniques are applied. Agricultural Journal,10(1), 1-6.
 • Aslan, M. M., & Candan, G. (2018). Farklı Üzüm Çeşitlerinde Salkım Güvesi Lobesia botrana (Denis Et Schiffermüller)’nın Zarar Durumunun Belirlenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 21(4), 482-488.
 • Birgücü, A.K., & Karsavuran, Y., (2009). Gün-Derece Modellemeleri Ve Bitki Korumada Kullanım Olanakları. Anadolu, J. of AARI, 19 (2), 98 – 117.
 • Erkılıç, L., Mart, C. & Yiğit, A., (1995). Güney Anadolu Bölgesi Bağ Alanlarında Entomolojik Sorunlar ve Çözüm Önerileri. GAP Bölgesi Bitki Koruma Sorunları ve Çözüm Önerileri Sempozyum Bildirileri., 27-29 Nisan 1995, Şanlıurfa, (pp. 296-303).
 • Gençoğlan, S., (2007). Bağlarda Zarar yapan Bağ salkım güvesi Lobesia botrana Den. & Schiff. (Lepidoptera:Tortricidae)’nın Mücadelesinde Tahmin ve Uyarı Sisteminin Geliştirilmesi ve Uygulaması, Kahramanmaraş Tarım İl Müdürlüğü, Bitki Koruma Şubesi, Kahramanmaraş (Basılmamış).
 • Günaydın, T., (1972). Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerinde Bağ Zararlıları Üzerinde Sürvey Çalışmaları. Zir. Müc. Araşt. Yıllığı, s: 42.
 • Higley, L.G., Pedigo, L.P., & Ostlie, K.R., (1986). DEGDAY: a program for calculating degree-days and assumptions behind the degree-day approach. Environ. Entomol. 15: 999-1016.
 • Kaplan, C., & Çınar, M., (1998). Güneydoğu Anadolu Bölgesi Bağlarında Ana ve Ekonomik Öneme Sahip Zararlılar ile Yararlıların Yıllık Populasyon Değişimleri ve Zararlıların Mücadeleye Esas Kritik Biyolojik Dönemlerinin Saptanması. http://web.ttnet.com.tr//users/dbzmae/entomeyve
 • Lewis, C.D. (1982) Industrial and Business Forecasting Methods. Butterworths Publishing, London.
 • Milonas, P.G., Soultani, M.S., & Stavridis, D.G., (2001). Day-degree models for predicting the generation time and light activity of local populations of Lobesia botrana (Den. & Schiff.) (Lep., Tortricidae) in Greece. J. Appl. Ent. 125, 515-518.
 • Öncüer, C., & Madanlar, N., (1993). Bağlarda salkım güvesi’ne karşı ilaçlama programında kullanılan Deltamethrin’in Tetranychus urticae Koch populasyonuna etkisi üzerinede bir inceleme.Türkiye entomoloji dergisi, 17(4), 225-233.
 • Öztürk, N., & Acıöz, S., (2010). Tarsus (Mersin) bağlarında zararlı Salkım güvesi Lobesia botrana (Den.&Schiff.) (Lepidoptera: Tortricidae)’nin ergin popülasyon değişimi. Bitki Koruma Bülteni 50(3), 111-120.
 • Öztürk, N., Hazır, A. & Ulusoy, M.R., (2005). Türkiye Bağlarında Saptanan Zararlı Türler ile Doğal Düşmanlar. Türkiye 6. Bağcılık Sempozyumu Bildirileri, 19–23 Eylül 2005, Tekirdağ, Cilt: 2, 575-588.
 • Riedl, H., Croft, B.A., & Howitt, A.J., (1976). Forecasting codling moth phenology based on pheromone trap catches and physiological time models. Can. Entomol. 108, 449-460.
 • Willmott, C.J. (1982) Some Comments on the Evaluation of Model Performance. Bulletion of the American Meteorological Society. 63, 1309-1313.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Journal Section Environmental Engineering
Authors

Orcid: 0000-0002-7390-8365
Author: Serpil GENÇOĞLAN
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4559-4354
Author: Cafer GENÇOĞLAN (Primary Author)
Institution: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ PR.
Country: Turkey


Supporting Institution KSÜ BAP
Project Number 2015/2-4m
Thanks Bu proje, (proje no: 2015/2-4m) KSÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenmiştir
Dates

Application Date : June 19, 2020
Acceptance Date : July 9, 2020
Publication Date : September 1, 2020

APA Gençoğlan, S , Gençoğlan, C . (2020). PROGRAMLANABİLİR LOJİK KONTROL (PLC) TABANLI SALKIM GÜVESİ [Lobesia botrana Den.&Schiff. (Lepidoptera: Tortricidae)] ERKEN UYARI SİSTEMİ (ERUS)'nin TESTİ ve DÖL ÇIKIŞ ZAMANININ GÜN-DERECEDEN (GD) BELİRLENMESİ . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 23 (3) , 153-163 . DOI: 10.17780/ksujes.755109