Special Issue

Volume: 25 Issue: Özel Sayı, 12/13/22

Year: 2022

Environmental Engineering

Electrical and Electronics Engineering

Food Engineering

Civil Engineering

Mechanical Engineering

Geological Engineering

Materials Science and Engineering

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi 1997 yılında yayın hayatına başlamış olup, 1999 yılı hariç bugüne kadar aralıksız yılda 2 sayı halinde hakemli ve danışma kurullu olarak yayın hayatına devam etmiştir.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 2009 yılından itibaren format, vizyon ve misyonunda köklü değişikliğe giderek, çağın ve uluslararası bilim dünyasının gereklerini yerine getirme görevi içinde yeniden yapılanmıştır. Bu amaçla 2009 yılından itibaren "Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi" ve "Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi" olmak üzere iki ayrı elektronik dergi olarak yılda 2 sayı çıkarılmış ve dergimiz 2017 yılından itibaren yılda 4 sayı olarak yayınlanmaya başlanmıştır.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi ( Journal of Engineering Sciences), Açık Dergi Sistemi (Open Journal System) ile araştırma ve derleme makalelerini online olarak kabul etmektedir. 

Ulusal ve uluslararası düzeyde makale kabul eden dergimiz ulusal ULAKBİM ve uluslararası kabule sahip SCI- Expanded, EI Compedex vb. gibi dizinlerde taranmak için gerekli şartları yerine getirmeye çalışmaktadır.

Dergimiz Türkçe ve İngilizce olarak yazılmış bilimsel araştırmaları, araştırma ve derleme makalesi olarak yayınlamaya devam etmektedir.

KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, tamamen ücretsiz, uluslararası hakemli ve açık erişimli bir dergidir. Makale işlem ücreti (değerlendirme ücreti veya basım ücreti) ve makalelere erişim için abonelik ücreti talep etmemektedir.

KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi, tüm çalışmaların değerlendirme sürecinde çifte körleme yöntemini kullanmaktadır. Çift körleme yönteminde çalışmaların yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir.

Editörler; dergi yayın politikalarında yer alan "Kör Hakemlik ve Değerlendirme Süreci" politikalarını uygulamakla yükümlüdür. Bu bağlamda editörler her çalışmanın adil, tarafsız ve zamanında değerlendirme sürecinin tamamlanmasını sağlar.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (Journal of Engineering Sciences), uluslararası hakemli bir dergi olup, mühendislik ile ilgili tüm alanlarında yeni ve bilimsel değere sahip orijinal makaleleri yayımlamaktadır.

Dergimize gönderilecek makalelerin MS Word programında BURADAKİ şablona uygun olarak yazılması gerekmektedir.

Yazım kuralları dergi şablonunda yer almaktadır.

Yazarların, ayrıca, çalışmalarını başka bir yerde yayımlamadıklarını ve çalışmalarının KSU JES dergisinde yayımlanmasını onayladıklarını bildiren Telif Hakkı Devir Formu ile İntihal Raporunu çalışmaları ile birlikte yüklemesi gerekmektedir.


ETİK İLKELER

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi (Journal of Engineering Sciences), mühendislik ile ilgili tüm alanlarda bilimsel değere sahip araştırma ve inceleme içerikli çalışmaları yayınlamayı ilke edinmiştir.

Gönderilen makaleler kör hakemlik sürecinden geçirilerek değerlendirilir.

KSU JES Dergisi yayın etiğinde yüksek standartlara bağlı olup, Yayın Etiği Komitesi (Committee on Publication Ethics, COPE) tarafından hazırlanan yönerge ve politikalar tarafımızca kabul edilmiştir.

Bilimsel çalışmaların gerçekleştirilmesinde katkısı bulunan tüm paydaşların (yayıncı, editör, yazar, hakem, okuyucu) etik ilkelere uyması gerekmekte ve beklenmektedir.

Yazarların etik sorumlulukları;

 • Yazar(lar), başka yerde yayımlanmış veya yayımlanmak üzere gönderilmiş bir çalışmayı aynı zamanda KSÜ Mühendislik Bilimleri Dergisi'ne de göndermemelidir.
 • Gönderilen çalışmalar özgün içerikli makaleler olmalıdır.
 • Çalışma kapsamında yararlanılan tüm kaynaklara atıf yapılmalıdır.
 • Yazar olabilmenin temel koşulu, çalışmanın araştırılması, dizaynı, verilerin elde edilmesi, analiz edilmesi, yorumlanması, gözden geçirilmesi safhalarından en az birinde görev yapmaktır. Makalede katkısı olmayan kişiler ortak yazar olarak yazılmamalıdır. 
 • Yazar(lar) araştırmasına ilişkin kayıtlarını düzenli tutarak olası bir talep halinde bu verilere erişim sağlayabilmelidir.
 • Yazar(lar), araştırmanın sonuç veya bilimsel değerlendirmesini etkileyebilecek finansal ilişki, çıkar çatışması ve çıkar rekabetini beyan etmelidirler.

Hakemlerin etik sorumlulukları;

 • Hakemler, yayımlanacak makalenin akademik kalitesi ve özgünlüğünün en temel tespit edicisidir. Bu nedenle, sadece uzmanlık alanı kapsamında olan makaleleri değerlendirmeyi kabul etmelidir.
 • Değerlendirme sürecinde ve sonrasında, ilgili çalışmaya ait bilgileri, başkaları ile paylaşmamalıdır.
 • Hakemlerin görevi, çalışmanın içeriğinin doğruluğu, uygunluğu ve özgünlüğünün değerlendirilmesidir. Makalede sunulan düşüncelerin hakemin düşüncesinden farklı olması değerlendirmeyi etkilememlidir.
 • Hakem değerlendirme raporları, objektif ve ölçülü olmalıdır. Önerilerin gerekçeleri somut bir şekilde belirtilmelidir.
 • Hakemler, değerlendirme sürecini kendilerine tanınan süre içerisinde tamamlamalı, bu süre içerisinde yapamayacaksa bunu dergiye bildirmelidir.
 • Çalışmada bir telif hakkı ihlali ve intihal görmesi halinde bu durumu editöre bildirmelidir.

Editör, Editör Yardımcıları ve Alan Ediyörlerinin Etik Sorumlulukları;

 • Editörler, kör hakemlik ve değerlendirme süreci politikalarına uygun olacak şekilde hakemlerin bilgilerini gizli tutmak ve makalelerin tarafsız olarak değerlendirilmesinden sorumludur.
 • Editörler, makaleleri alan editörlerine uzmanlıklarına göre gönderir.
 • Her çalışmanın tarafsız değerlendirilmesi için çıkar çatışması veya birliği olup olmamasını göz önüne alır.
 • Hakem havuzunun zengin olması için sürekli güncellenmesini sağlar.
 • Dergi yayın süreçlerinin, derginin yayın ilkelerine göre işletilmesini sağlar. Süreçte görev alanları yayın ilkeleri hakkında bilgilendirerek gerektiğinde eğitim programı hazırlar.
 • Yazar, hakem ve okuyucuların bireysel verilerinin ve çalışma içeriğinin korunmasını sağlar.
 • Etik ihlali tespiti veya bildililmesi halinde, derginin yayın ilkelerine göre gerekli prosedürleri uygular.
 • Editörler, makalelerin tüm süreçlerinin (ön inceleme, hakemlik, düzenleme ve yayınlama) vaktinde ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.


DERGİ YAYIN POLİTİKASI

 • KSU Mühendislik Bilimleri dergisi yılda 4 sayı olarak yayımlanmaktadır.
 • Uluslararası hakemli ve açık erişimli bir dergidir.
 • Ücret Politikası; 
  •    Makalelerin değerlendirilmesi, basımı ve erişimi için herhangi bir ücret talep etmemektedir.
 • Makale Değerlendirme Süresi;
  • Ortalama 8 haftadır.
 • Düzeltme ve Geri Çekme Süreçleri;
  • Yazarlar, ön değerlendirme sürecindeki bir makaleyi dergipark sistemi üzerinden geri çekebilir.
  • Değerlendirme aşamasındaki bir çalışmanın geri çekilebilmesi için, tüm yazarların islak imzası ile imzalanmış geri çekme talebi içeren bir dilekçeyi taratarak jes@ksu.edu.tr adresine göndermesi gerekmektedir. Yayın Kurulu geri çekme bildirimini inceleyerek en geç bir hafta içerisinde dönüş sağlar. Yayın kurulu tarafından telif hakları KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi gönderim aşamasında devredilmiş çalışmaların geri çekme isteği onaylanmadıkça yazarlar çalışmasını başka bir dergiye değerlendirme için gönderemezler.
  • Değerlendirmesi tamamlanmış ve kabul edilmiş makaleler için yazar isim ve sıra değişikliği yapılamaz.

Makalelerin değerlendirilmesi, basımı ve erişimi için herhangi bir ücret talep etmemektedir.