Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

KENTSEL NİTELİKLİ ANAEROBİK ÇÜRÜTÜLMÜŞ ÇAMURDAN KİREÇ İLE FOSFOR GERİ KAZANIMINDA pH ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Yıl 2021, Cilt 24, Sayı 3, 138 - 145, 03.09.2021
https://doi.org/10.17780/ksujes.839135

Öz

Atıksu arıtma tesislerinden kaynaklanan arıtma çamurları, bertarafı ve yönetim maliyetleri bakımından tüm dünyada önemli bir sorun haline gelen atıklardır. Evsel atıksu arıtma tesislerinde, anaerobik stabilizasyon sonrası ortaya çıkan arıtma çamurları bu atıklar içerisinde önemli bir yer tutmaktadır. Son yıllarda arazide ve tarımda direk olarak kullanımı birçok ülkede kısıtlanan bu çamurlar için yeni bertaraf yöntemleri araştırılmaktadır. Kaynağı giderek tükenen fosfor elementinin arıtma çamurlarından geri kazanımı da son yıllarda önem verilen araştırma konularından bir tanesidir. Bu çalışmada anaerobik olarak stabilize edilmiş evsel atıksu çamuru, asidifikasyona tabi tutularak, sıvı fazdaki çözünmüş fosfor konsantrasyonu arttırılmıştır. Asidifikasyon ön işlemine tabi tutulan çamur santrifüj edilerek katı faz uzaklaştırılmıştır. Fosfor geri kazanımı için elde edilen sıvı faz 5 basamaktan oluşan ardışık kesikli reaktöre beslenerek, her basamakta farklı pH derecelerinde kireç ile çöktürme işlemine tabi tutulmuştur. pH 5, 6, 7, 8 ve 10 değerlerinde ayrı ayrı çalışan seri bağlı ardışık 5 reaktörde elde edilen çökeltilerin içeriği, reaktörlerde giderilen orto-fosfat (o-P), Zn, Fe, Al, Cr, Ca ve Mg konsantrasyonları açısından değerlendirilmiştir. Maksimum o-P geri kazanım verimi ve elde edilen fosfor içerikli üründe safsızlık oluşturan metal içeriğinin minimize edilmesi açısından optimum değer pH 6 olarak belirlenmiştir.

Kaynakça

 • APHA-AWWA. WEF., (2005) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 21nd ed. Washington, DC, USA.
 • Burgos-Castillo, R., Sillanpää, M., Brillas, & E., Sirés, I., (2018). Removal of metals and phosphorus recovery from urban anaerobically digested sludge by electro-Fenton treatment. Science of the Total Environment, 644, 173–182.
 • De-Bashan, L.E., & Bashan, Y., (2004). Recent advances in removing phosphorus from wastewater and its future use as fertilizer (1997–2003). Water Research, 38, 4222–4246.
 • Devi, P. & Saroha, A.K., (2017). Utilization of sludge based adsorbents for the removal of various pollutants: a review. Sci. Total Environ., 578, 16–33.
 • Dursun, Ş., & Oktaç, N.H., (2005). Evsel atık sudan çökeltmeyle fosfat giderim metotlarının karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fen. Derg., 26, 51- 58.
 • European Commission, (2014). 20 Critical Raw Materials - Major Challenge for EU Industry. Press Release, Brussels.
 • Fontmorin, J.-M., & Sillanpää, M., (2017). Dewatering and removal of metals from urban anaerobically digested sludge by Fenton's oxidation. Environ. Technol,. 38, 495–505.
 • Hu, P., Liu, J., Bao, H.,Wu, L., Jiang, L., Zou, L.,Wu, Y., Qian, G., & Li, Y.Y., (2018). Enhancing phosphorus release from waste activated sludge by combining high-voltage pulsed discharge pretreatment with anaerobic fermentation. J. Clean. Prod., 196, 1044-1051.
 • Ito, A., Takahashi, K., Suzuki, J., & Umita, T., (2013). Heavy metal removal and phosphorous retention using the Fenton process for sustainable recycling of anaerobically digested sewage sludge. J. Water Environ. Technol. 11, 309–318.
 • Joko, I., (1984). Phosphorus removal from wastewater by the crystallization method. Wat. Sci. Tec., 17, 121-132.
 • Kalbar, P.P., Karmakar, S., & Asolekar, S.R., (2013). Assessment of wastewater treatment Technologies: life cycle approach. Water and Environmental Journal, 193, 1087-1093.
 • Latif, M.A., Mehta, C.M., & Batstone, D.J., (2015). Low pH anaerobic digestion of waste activated sludge for enhanced phosphorous release. Water Res., 81, 288-293.
 • Montastruc, L., Azzaro-Pantel, C., Biscans, B., Cabassud, M., & Domenech, S., (2003). A thermochemical approach for calcium phosphate precipitation modeling in a pellet reactor, Chem. Eng. J., 94 (1), 41–50.
 • Oliveira, C., Georgieva, P., Rocha, F., Ferreira, A., & Feyo de Azevedo, S., (2007). Dynamical model of brushite precipitation, J. Cryst. Growth, 305, 201–210.
 • Pakdil, N.B., & Filibeli, A., (2007). Arıtma çamurlarında fosfor salınmasını etkileyen parametrelerin Box-Wilson deneysel tasarım metodu kullanılarak incelenmesi. itüdergisi/e su kirlenmesi kontrolü, 17(3), 25-32.
 • Pinto, N., Carvalho, A., Pacheco, J., & Duarte, E., (2016). Study of different ratios of primary and waste activated sludges to enhance the methane yield. Water and Environment Journal, 30, 203–210.
 • Selçuk Kuşçu, Ö., & Çelik, V.E., (2019). Biyolojik atık çamurdaki azot ve fosforun darbeli elektrik alan tekniği ile geri kazanımı ve strüvit eldesi. Pamukkale Univ. Muh. Bilim Derg., 25(6), 700-704.
 • Shiba, N.C., & Ntuli, F., (2017). Extraction and precipitation of phosphorus from sewage sludge. Waste Management, 60, 191-200.
 • Shu, L., Schneider, P., Jegatheesan, V., & Johnson, J., (2006). An economic evaluation of phosphorus recovery as struvite from digester supernatant. Bioresour. Technol. 97, 2211–2216.
 • Tarayre, C., De Clercq, L., Charlier, R., Michels, E., Meers, E., Camargo-Valero, M., & Delvigne, F., (2016). New perspectives for the design of sustainable bioprocesses for phosphorus recovery from waste. Bioresour. Technol., 206, 264-274.
 • Quist-Jensen, C.A., Wybrandt, L., Hanne Løkkegaard, H., Antonsen, S.B., Jensen, H.C., Nielsen, A.H., & Christensen, M.L., (2018). Acidification and recovery of phosphorus from digested and non-digested sludge. Water Research, 146, 307-317.
 • Van Haandel, A.C., & Lettinga, G. (1994). Anaerobic Sewage Treatment, A Practical Guide for Regions with a Hot Climate. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. (Chapter 1).
 • Vaneeckhaute, C., Lebuf, V., Michels, E., Belia, E., Vanrolleghem, P.A., Tack, F.M.G., & Meers, E., (2017). Nutrient recovery from digestate: systematic technology review and product classification. Waste and Biomass Valorization 8, 21-40.
 • Vasenko, L., & Qu, H., (2017). Effect of NH4-N/P and Ca/P molar ratios on the reactive crystallization of calcium phosphates for phosphorus recovery from wastewater. Journal of Crystal Growth, 459, 61–66.
 • Walter, A., Probst, M., Franke-Whittle, I.H., Ebner, C., Podmirseg, S.M., Etemadi-Shalamzari, M., Hupfauf, S., & Insam, H., (2019). Microbiota in anaerobic digestion of sewage sludge with and without co-substrates. Water and Environment Journal, 33, 214–222.
 • Wang, J., Chon, K., Ren, X., Wu, H., Kou, Y., Hwang, M.H. & Chae, K.J., (2019). Combined use of polymeric ferric sulfate and chitosan as a conditioning aid for enhanced digested sludge dewatering. Environmental Technology, 40:20, 2695-2704.
 • Yu, Y., Lei, Z., Yuan, T., Jiang, Y., Chen, N., Feng, C., Shimizu, K., & Zhang, Z., (2017). Simultaneous phosphorus and nitrogen recovery from anaerobically digested sludge using a hybrid systemcoupling hydrothermal pretreatment with MAP precipitation. Bioresource Technol., 243, 634–640.
 • Yiğit, N.Ö., & Mazlum, S., (2006). Kesikli işletim durumunda kimyasal çöktürme işlemiyle atıksudan fosfat geri kazanım potansiyeli. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10-1, 116-124.
 • Yuan, Q., Sparling, R., & Oleszkiewicz, J.A., (2011). VFA generation from waste activated sludge: effect of temperature and mixing. Chemosphere, 82, 603–607.
 • Zhen, G., Lu, X., Zhao, Y., Chai, X., & Niu, D., (2012). Enhanced dewaterability of sewage sludge in the presence of Fe(II)-activated persulfate oxidation. Bioresource Technology, 116, 259-265.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Çevre Mühendisliği
Bölüm Çevre Mühendisliği
Yazarlar

İsmail Yiğit SEÇKİN
Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
0000-0003-1212-656X
Türkiye


Mahmut ALTINER
Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü
0000-0002-7428-5999
Türkiye


Turan YILMAZ (Sorumlu Yazar)
Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü
0000-0003-1265-7117
Türkiye

Destekleyen Kurum Bu çalışma herhangi bir kurum tarafından desteklenmemiştir.
Yayımlanma Tarihi 3 Eylül 2021
Başvuru Tarihi 11 Aralık 2020
Kabul Tarihi 31 Mayıs 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 24, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Seçkin, İ. Y. , Altıner, M. & Yılmaz, T. (2021). KENTSEL NİTELİKLİ ANAEROBİK ÇÜRÜTÜLMÜŞ ÇAMURDAN KİREÇ İLE FOSFOR GERİ KAZANIMINDA pH ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI . Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 24 (3) , 138-145 . DOI: 10.17780/ksujes.839135