Yıl 2019, Cilt 22 , Sayı , Sayfalar 12 - 18 2019-11-29

Donatılı Betonda Korozyon ve Aderansın Araştırılması
Investigation of Corrosion and Adherence in Reinforced Concrete

Ramazan YAVUZ [1] , Osman GÜNAYDIN [2] , Kadir GÜÇLÜER [3]


Betonun hizmet gördüğü süre zarfınca karşılaştığı zararlı etkilere karşı dayanıklı olması önemlidir. Betonun düşük çekme gerilme davranışı, çelik donatı ile geliştirilmektedir. Ancak beton içine gömülen donatının, korozyona uğrama riski bulunmaktadır. Çelik donatının korozyona uğraması, taşıma kapasitesi başta olmak üzere, sistemin tümünün deformasyona uğramasına sebep olur. Bu çalışmada korozyon inhibitörü kullanımının donatı korozyonuna ve beton ile donatı arasında oluşan aderansa etkisi araştırılmıştır. Çalışmada 15 cm kenarlı betonarme küpler üretildi. Beton ile donatı arasındaki aderans kuvveti, kübik betonarme örnek üzerinde test edilmiştir.  Çimentonun ağırlıkça % 1’ i oranında kalsiyum nitrat bazlı korozyon inhibitörü beton karışımında kullanılmıştır. Numunelere, 20 ±2 ℃’ de tatlı su kürü uygulanmıştır.  Deney örneklerinin aderans özelliklerini belirlemek için çekme-çıkarma deneyi ve korozyon davranışlarını ölçmek için de yarı hücre korozyon potansiyeli ölçümü uygulanmıştır. Yapılan çalışma sonucunda korozyon inhibitörü kullanılan numunelerde kullanılmayan numunelere göre korozyon oluşumunun daha yavaş gerçekleştiği tespit edilmiştir. Korozyon etkisiyle donatı-beton aderansının azaldığı fakat korozyon inhibitörü kullanılan numunelerde aderansın arttığı tespit edilmiştir.

It is important that the concrete is resistant to the harmful effects it encounters during its service. The low tensile stress behavior of the concrete is improved by steel reinforcement. However, there is a risk of corrosion of the reinforcement embedded in concrete. Corrosion of the steel reinforcement causes deformation of the entire system, in particular its carrying capacity. In this study, the effect of corrosion inhibitor usage on reinforcement corrosion and the adherence between concrete and reinforcement were investigated. In this study, 15 cm edged reinforced concrete cubes were produced. Bonding Strength between concrete and reinforcement were tested on cubic reinforced concrete specimen. The calcium nitrate-based corrosion inhibitor was used in the mixture of 1% by weight of cement The specimens were cured in two different ways as normal water cure at 20 ± 2 0C and salt water cure to create a corrosive environment. In order to determine the adherence properties of the test samples, a pull-out test and a semi-cell corrosion potential measurement were applied to measure corrosion behavior. As a result of the study, it was determined that the corrosion formation was slower than the samples not used in the corrosion inhibitor samples. It was determined that the adherence of the reinforcement-concrete decreased with the effect of corrosion but the adherence increased in the samples using the corrosion inhibitor.


  • ASTM C 876-15, (2015), Standart Test Method for Corrosion Potential of Uncoated Reinforcing Steel in Concrete, ASTM International, West Conshohocken, PA.Aydın, Ö., Çizmecioğlu, Z., (2013), Beton Yapılarda İnhibitör Kullanımının Korozyon Önlemedeki Etkinliğinin Değerlendirilmesi, Doktora Çalışması Araştırma Makalesi, 132s, İstanbul.B. Baradan, H. Yazıcı ve H. Ün., “Betonarme Yapılarda Kalıcılık”, Ecem Ofset Matbaacılık, 282s, 2002.Boğa, A. R., (2010), Yüksek Fırın Cürufu ve Korozyon İnhibitörü Kullanımının Beton İçerisindeki Donatı Korozyonuna ve Beton Özelliklerine Etkileri, Doktora Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Eskişehir.C. Karakoç.. (1985), Aderans Mekanik Etkileşim Olayı, Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, İstanbul.E. Güneyisi, T. Özturan and Gesoğlu, “ A Study On Reinforcement Corrosion And Related Properties Of Plain And Blended Cement Concretes Under Different Curing Conditions”, Cement And Concrete Composites, VOL.27, pp. 449-461, 2005.Güner, M.S., (1999), Malzeme Bilimi - Yapı Malzemesi ve Beton Teknolojisi, Aktif Yayınevi, İstanbul.K. Y. Yeau and E. K. Kim, “ An Experimental Study On Corrosion Resistance Of Concrete With Ground Granulate Blast-furnace slag”, Cement And Concrete Research, Vol. 35, pp. 1391-1399, 2005.Moetaz, M. and Hawary, E. 1999. Evaluation of Bond Strength of Epoxy-Coated Bars in Conc-rete Exposed to Marine Environment, Cons-truction and Building Materials 13, 357-362.Şimşek, O., (2012), Beton ve Beton Teknolojisi, Seçkin Yayınevi, Ankara.Ş. Erdoğlu, I. L. Kondratova and T. W. Bremmer, “Determination Of Choloride Diffusion Coefficient Of Concrete Using Open- Circuit Potential Measurements”, Cement And Concrete Research, Vol. 34, pp. 603-609, 2004.Topçu, İ.B., ve Boğa, A. R., “Betonarmede Donatı Ve Beton Arasındaki Aderansa Korozyonun Etkisi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XXI, S.1, 2008.TS 11222, (2001), Beton- Hazır Beton-Sınıflandırma, Özellikler Performans Üretim ve Uygunluk Kriterleri, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.TS EN 206-1, (2002), Beton-Bölüm 1: Özellik, Performans, İmalat ve Uygunluk, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.Yiğiter H., Baradan B., (2008), “Mineral Katkıların Donatı Donatı Korozyonuna Etkisinin Elektrokimyasal Yöntemlerle İncelenmesi”, http://www.prefab.org.tr/makleler/86-1.pdf, 22 Aralık 2011.
Birincil Dil tr
Konular İnşaat Mühendisliği
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Ramazan YAVUZ

Orcid: 0000-0001-7559-5684
Yazar: Osman GÜNAYDIN (Sorumlu Yazar)

Orcid: 0000-0001-7617-198X
Yazar: Kadir GÜÇLÜER
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 20 Temmuz 2019
Kabul Tarihi : 31 Ekim 2019
Yayımlanma Tarihi : 29 Kasım 2019

APA Yavuz, R , Günaydın, O , Güçlüer, K . (2019). Donatılı Betonda Korozyon ve Aderansın Araştırılması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi , 22 () , 12-18 . Retrieved from http://jes.ksu.edu.tr/tr/pub/issue/50210/594563